Get Adobe Flash player

Kakvo je naše poverenje u sebe, takve su naše mogućnosti.
Hezlit


Usluge Udruženja su primarno usmerene na edukaciju i pružanje podrške, što predstavlja neizostavan deo efikasnog tretmana osoba sa neurotskim tegobama.
Drugi aspekt naših aktivnosti odnosi se na preventivu neurotskih poremećaja i podrazumeva edukovanje zdravih osoba u smislu razvijanja ličnih kapaciteta u očuvanju mentalnog zdravlja, kao i rad sa ciljem blagovremenog prepoznavanja i adekvatnog reagovanja u slučaju pojave prvih simptoma poremećaja iz grupe neuroza.
Usluge Udruženja su besplatne(grupe samopomoći I savetovalište) za članove Udruženja, osim grupe usluga (određeni broj radionica za lični rad) koje želimo da realizujemo u skladu sa principima socijalnog preduzetništva. U okviru različitih projekata, svi sadržaji mogu biti besplatni za članove, o čemu postoji posebna napomena u najavi određene aktivnosti.

 

Socijalno preduzetništvo i usluge

Zašto socijalno preduzetništvo?

Kao učesnici programa British Council-a `Biznis u službi zajednice` i Social Business tour-a 2010, inspirisani idejom tvorca socijalnog biznisa, nobelovca prof. Junusa, otpočeli smo sa programom socijalnog preduzetništva u okviru našeg udruženja.

U cilju pružanja kvalitetnije psihološke i socijalne podrške našim korisnicima (osobama sa neurozom) , kroz bogato iskustvo Udruženje je osmislilo kvalitetan program psihološko – edukativnih radionica i treninga namenjenih široj populaciji (pojedincima, firmama, institucijama…), po cenama znatno nižim od tržišnih.

Sta je socijalno preduzetnistvo?

Socijalno preduzeće je:

 • Profitabilno
 • ima društveno korisne ciljeve
 • ostvareni profit koristi za rešavanje društvenih ili problema u vezi sa životnom sredinom

GRUPE SAMOPOMOĆI

Predstavljaju neformalan vid tretmana različitih životnih, odnosno psihičkih problema i poremećaja. Tretman je neformalan u smislu da ga treba razlikovati od formalno-stručnih pristupa kao što su psihijatrijski i psihološki pristup u rešavanju problema ( psihijatrijska terapija, savetovanje i psihoterapija)

Važno je istaći da efekti grupa samopomoći nadopunjuju efekte stručnih pristupa i tek zajedno sa njima čine zaokruženi tretman koji daje najbolje rezultate kada je u pitanju lečenje različitih poremećaja. Ponekad grupe samopomoći mogu da budu i same dovoljne kada se radi o blažim poremećajima ili o problemima koji nisu patološke prirode.

Grupe samopomoći su sastavljene od osoba koje imaju sličan ili isti problem ili poremećaj, i obično se broj učesnika po grupi kreće do 12 članova. Grupu vode voditelji ili facilitatori grupa samopomoći .
Voditelji grupe samopomoći ravnopravno učestvuju u radu grupe, a njihova posebna uloga i obaveza jeste sprovođenje pravila rada koje grupa zajednički donosi na prvom sastanku. Voditelji takođe imaju obavezu da, po potrebi, podstiču rad grupe, isto tako da otvaraju i zatvaraju pojedinačne sastanke.

Facilitatori grupa samopomoći za osobe sa neurotskim poremećajima Udruženja ’’HERC’’ su osobe koje su i same imale iskustvo određenih neurotskih poremećaja i koje su u značajnoj meri prevazišle probleme vezane za tip grupa koje vode. Facilitatori Udruženja su takođe prošli obuku za vođenje grupa samopomoći i poseduju adekvatne sertifikate za takvu vrstu rada.

Način rada grupa samopomoći je stvar dogovora učesnika grupe, a pre svega se sastoji od razmene iskustava učesnika, najčešće kroz diskusiju, ali i kroz druge različite aktivnosti ( crtanje, upinici, igre).
Specifičnost grupa u Udruženju’’HERC’’ jeste stručna selekcija i supervizija grupnog rada, odnosno postoji psiholog Udruženja sa kojim se mogu konsultovati svi učesnici grupa po potrebi.

U Udruženju trenutno funkcionišu dva tipa grupa samopomoći za osobe sa neurotskim poremećajima, grupe za osobe sa dominantno anksioznim simptomima i grupe za osobe sa dominantno depresivnim simptomima.
Bitno je napomenuti da je rad po principima grupa samopomoći važan faktor ne samo u prevazilaženju različitih poremećaja već isto tako i u procesu ličnog razvoja svake osobe koja prepozna potrebu za tim.

Grupe samopomoći povezuju ljude, aktiviraju njihove lične potencijale i samoodgovornost u rešavanju problema, omogućuju razmenu podrške i razvoj motivacije među učesnicima. Bez obzira na sve prednosti ovaj način rada nije još uvek dovoljno zastupljen u našoj zemlji, niti je dovoljno prepoznat među opštom i stručnom javnošću, što postavlja zadatak za svakoga da se upozna i širi ideju ovakvog načina unapređenja sebe, i društva oko sebe.

Trening za voditelje grupa samopomoći

Organizujemo trening za voditelje grupa samopomoći prema potrebama Udruženja.
 
 
 
 
 
 

Savetovalište :

Savetovalište je otvoreno za sve članove Udruženja “HERC” I vodi ga psihološkinja Ivana Milosavljević
 
 
 
 
 
 

Radionice za lični rad

ASERTIVNI TRENING

ŠTA JE ASERTIVNI TRENING?

Asertinvni trening je trening koji je usmeren na podsticanje samopouzdanja i pruža znanja i veštine potrebne za ostvarivanje zdravih međuljudskih odnosa.

CILJEVI TRENINGA:

 • razvoj komunikacionih i socijalnih veština
 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • učenje tehnika izbegavanja manupulacije u komunikaciji
 • razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • savladavanje tehnika upućivanja i primanja kritike i pohvale
 • redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, besa…
 • razvoj veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • podsticanje samoodgovornosti, rada na sebi i sopstvenom razvoju…

DINAMIKA TRENINGA

Trening se realizuje kroz predavanja i radioničarski rad. Učesnici dobijaju potrebna teorijska znanja, a zatim ih savladavaju i provežbavaju u individualnom i grupnom radu. Praktikuju se role play, simulacije, analize događaja, diskusije, prezentacije, upitnici… Naglasak je stavljen na uvežbavanju veština i na iskustvenom učenju.

STRUKTURA TRENINGA

Trening traje ukupno 16 sati. Organizovan je tako da se realizuje kroz osam susreta u trajanju od po dva sata. Broj učesnika je ograničen na 12.

KOME JE TRENING NAMENJEN?

Trening je namenjen ljudima koji žele da:

 • unaprede svoje komunikacione veštine
 • savladaju socijalnu stidljivost
 • prestanu da odlažu realizaciju svojih ciljeva
 • ovladaju tremom prilikom javnih nastupa
 • budu uspešniji pri zauzimanju za sebe
 • razviju kvalitetne odnose sa drugim ljudima
 • prestanu sa izbegavanjem potrebnih konflikata
 • zamene agresivne reakcije asertivnim ponašanjem.

NAPOMENA

 • Polaznici treninga dobiće radni materijal.
 • Nakon završetka treninga polaznici će dobiti srtifikat HERC udruženja o pohađanju treninga.

TRENING ŽIVOTNIH STRATEGIJA – „Umetnost življenja“

Namenjen je svima koji imaju poteškoća sa prevladavanjem svakodnevnih životnih problema, svima koji žele da rade na sebi i nauče da efikasno rešavaju probleme.
 
 
 

MOTIVACIONI TRENING – „Hoću jer mogu, mogu jer želim“

Radionica je namenjena svima koji žele da naprave značajan korak na putu ličnog razvoja, realizuju svoje lične ciljeve i nauče kako da nikada više nemaju problem sa motivacijom.
 
 
 

TRENING ZA ZALJUBLJENE – „Labaratorija za zaljubljene“

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju kako mogu da ostvare, unaprede ili održe zdrave i uspešne partnerske odnose.
 
 
 

UPRAVLJANJE VREMENOM – „Skockaj svoje vreme“

Trening je namenjen svima koji žele da nauče kako da dobro organizuju svoje vreme, kako da
uspostave prioritete i pronađu dovoljno vremena za sve obaveze u danu.
 
 
 

UPRAVLJANJE BESOM – „Ukroti svoj bes!“

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju kako mogu da pobede svoj bes i postanu vladari
svog ponašanja i emocija.
 
 
 

REŠAVANJE KONFLIKATA – „Mirotvorac“

Trening je namenjen svima koji žele da ovladaju veštinama i tehnikama za rešavanje konfliktnih situacija i nauče određene komunikacione veštine.
 
 
 

TIM BILDING – „Tim snova, san svakog tima!“

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju šta čini dobar tim, koja je Vaša uloga u timu, kako da timskim radom postignu najbolje rezultate.
 
 
 

JAVNI NASTUP – „Bez treme, molim“

Trening je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa načinom nastanka treme, njenim korisnim i štetnim aspektima, kao i da usvoje i uvežbaju konkretne tehnike koje redukuju tremu i doprinose većem postignuću.
 
 
 


ZA SVE INFORMACIJE POZOVITE 062 123 11 24