Get Adobe Flash player

Kliknite da biste preuzeli Statut Preuzmite Statut (pdf, 413kB)

U skladu sa odredbama čl. 11 i 12. Zakona o udruženjima (Službeni list RS, br. 51/ 09), i shodno odredbama čl. 18, važećeg statuta udruženja građana „Herc“,  na redovnoj skupštini održanoj dana 12.04.2010 usvojen je:

STATUT

Udruženja za podršku ljudima sa neurozom „Herc“

Član 1.

Ovim statutom uređuju se odnosi u Udruženju za podršku ljudima sa neurozom „Herc“ (u daljem tekstu udruženje)

Član 2.

Udruženje je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, vanstranačka organizacija građana, zasnovana na slobodi udruživanja i otvorena za saradnju sa drugim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu, organizovana radi ostvarivanja  ciljeva u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i preventive mentalnih poremećaja.

Član 3.

Naziv udruženja je: Udruženja za podršku ljudima sa neurozom „Herc“.

Sedište je u Beogradu, u ul. Braća Rajt 2.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije. O promeni naziva odlučuje Skupština na predlog Upravnog odbora udruženja.

Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Udruženje stiče svojstvo građansko-pravnog lica danom upisa u registar udruženja kod nadležnog organa.

Udruženje ima račun kod poslovne banke.

Član 5.

Pečat udruženja je okruglog oblika, na čijem je spoljnom obodu upisan natpis Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“ Beograd.

Štambilj udruženja je pravougaonog oblika sa natpisom Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“, prostorom za delovodni broj i datum, adresom Beograd, Braća Rajt 2, i telefonima udruženja.

Udruženje može imati svoj amblem odnosno svoj zaštitni znak prepoznatljiv u smislu ciljeva udruženja, a o čemu odluku donosi Skupština udruženja.

Amblem udruženja sadrži deo naziva udruženja: Herc, velikim slovima, na kome je slovo r stilizovano, a iznad slova r i c se nalaze četiri srca koja grade specifičnu figuru.

Član 6

Ciljevi udruženja su:

 • unapređivanje zaštite mentalnog zdravlja;
 • unapređivanje prevencije mentalnih poremećaja;
 • razvijanje podrške među ljudima sa neurozama, fobijama, depresijom;
 • rad na: osvešćivanju i upoznavanju društva sa potrebama ljudi koji imaju neurotske poremećaje, ublažavanju predrasuda, i sprečavanju isključivanja takvih osoba iz normalnih društvenih tokova;
 • razvijanje ličnog stvaralaštva i interesovanja članova za humanitarne, socijalne, kulturne, sportske, obrazovne i druge aktivnosti;
 • unapređivanje prava ljudi sa mentalnim poremećajima;

Član 7.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje naročito:

 • organizuje druženje članova jednom nedeljno u cilju pružanja podrške, razvoja i unaprađenja mentalnog zdravlja;
 • organizuje seminare, tribine, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama u cilju promovisanja i informisanja korisnika i javnosti o stanju i ptrebama svojih članova;
 • objavljuje publikacije i prikuplja stručnu literaturu iz oblasti savremene psihologije, psihijatrije, psihoterapije;
 • organizuje radionice za rad na sebi;
 • ostvaruje saradnju sa stručnim licima, medicinskim ustanovama, udruženjima, ustanovama i drugim organizacijama radi povezivanja i širenja ogranaka u regionu i šire;
 • učestvuje i daje podršku istraživanjima vezanim za mentalno zdravlje (putem anketa,upitnika i sl.) i obrazuje bazu podataka o svojim članovima;
 • stvaranje boljih uslova za zapošljavanje i samostalnost osoba sa mentalnim poremećajima;
 • stvaranje boljih uslova za aktivnosti svakodnevnog života (olakšice oko putovanja,odlaska na posao,fakultet..) ;

Član 8.

Član udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve udruženja i Statuta, a na osnovu predloga jednog od članova udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor udurženja.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član 9.

Članstvo u ovom udruženju prestaje:

 • samovoljnim istupanjem potpisivanjem izjave;
 • isključenjem od strane upravnog odbora;
 • nastupanjem okolnosti utvrđene zakonom;
 • neispunjenjem obaveza prema udruženju u periodu dužem od 3 meseca;
 • neopravdanim izostankom na skupštini udruženja;
 • smrću;

Član 10.

Ukoliko molba pojedinca za prijem u udruženje ne bude usvojena od strane Upravnog odbora, konačnu odluku o tome donosi Skupština.

Članovi udruženja imaju jednaka prava i ona se ne mogu ograničavati osim ako je to

zakonom predviđeno.

Član11

Udruzenje razlikuje tri vrste članova:aktivnog člana, pridruženog člana i počasnog člana.

Član 12.

Aktivni član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa udruženja;
 • bira i bude biran u organe udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja;
 • da pismenim putem predlože pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanje kvaliteta i sadržine rada u udruženju;
 • da pismenim putem ukaže na probleme koje se tiču rada članova i zahteva uključivanje udruženja u njihovom rešavanju;
 • da budu informisani o radu udruženja i njegovih organa;
 • budu informisani o materijalno finansijskom poslovanju udruženja,
 • učestvuje savesno u izvršavanju svojih zadataka;
 • doprinose sprečavanju negativnih pojava i ponašanja koja štete ugledu udruženja i njegovih članova;

Član 13.

Aktivni član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima udruženja;
 • da svojim ponašanjem i angažovanjem u udruženju i van njega doprinosi afirmaciji;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor ili drugi odbor udruženja;
 • da povremene zadatke ispunjva ažurno i savesno i da postupa u saglasnosti sa moralnim kodeksom te ponaša se etički saglasno dobrim običajim u udruženju;

Član 14

Pridruženi član ima sva prava i obaveze kao aktivni član osim:

 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao i preko organa udruženja;
 • bira i bude biran u organe udruženja;

Član 15

Počasni član ima sva prava i obaveze kao i pridruženi.

Član 16.

Organi udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 17.

Skupštinu udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vandredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje 1/3 članstva.

Skupština udruženja bira predsednika Skupštine čiji mandat traje četiri godine.

Član 18.

Skupština udruženja vrši sledeće poslove:

 • usvaja Statut;
 • donosi odluku o izmenama i dopunama Statuta;
 • bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 • razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora;
 • donosi program rada za tekuću godinu;
 • usvaja finansijski plan i završni račun za godinu dana;
 • odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama;
 • po potrebi donosi poslovnik o radu;
 • po potrebi donosi druga normativna akta;
 • donosi odluku o prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o udruživanju sa drugim organizacijama ili zajednicama, ukoliko za to nađe da postoji interes udruženja;
 • donosi odluku o prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o kojim pitanjima će se članovi lično izjašnjavati i načitn toga izjašnjavanja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Član 19.

Skupština udruženja punopravno odlučuje kada je na sednici prisutno od polovine članova udruženja.

Član 20.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje na sednici je javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Ukoliko sednici Skupštine ne pristustvuje većina članova, ona se odlaže i zakazuje nova u roku od 7 dana.

Član 21.

Za vršenje određenih poslova Skupština može da obrazuje radna tela, komisije, savete ili slično.

Odlukom o formiranju radnih tela utvrđuju se zadaci, način rada, i druga pitanja u vezi izbora i rada ovih tela.

Član 22.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 23.

Upravni odbor je izvršni organ udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 5 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika.

Član 24.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja. Predhodno Upravni odbor je dužan da konstatuje odsustvo predsednika Upravnog odbora, te nakon te konstatacije udruženje u pravnom prometu zastupa zamenik predsednika .

Predsednik upravnog odbora može preneti ovlašćenje za zastupanje udruženja na zamenika predsednika udruženja ili neko drugo lice koje skupština udruženja odredi.

Član 25.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 26.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti udruženja;
 • poverava posebne poslove pojednim članovima;
 • donosi finansijke odluke;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta i priprema predloge izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • obavlja i druge poslove koje nisu u nadležnosti Skupštine udruženja i Nadzornog odbora.
 • donosi odluke o prijemu i iskljucivanju clanova.

Član 27.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 28.

U cilju vršenja nadzora nad radom drugih organa i tela u udruženju i kontrole materijalno finansijskog poslovanja obrazuje se Nadzorni odbor.

Odbor ima tri člana koje bira Skupština sa mandatom od četiri godine.

Predsednika odbora biraju članovi iz svojih redova i njegov mandat traje dve godine uz mogućnost izbora za još jedan period od dve godine.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik odbora i isti rukovodi radom.

Nadzorni odbor zauzima stavove i donosi zaključke većinom glasova prisutnih članova.

Član 29.

Nadzorni odbora naročito razmatra i kontroliše:

 • primenu zakona i odredaba ovog Statuta i drugih optših akata;
 • izvršavanje prava i obaveza svih organa udruženja;
 • materijalno i finansijsko poslovanje, kao i ispravnost korišćenja materijalno finansijskih sredstava;
 • ostvarivanje odluka, zaključaka,sporazuma i drugih akata;
 • vrši i druge poslove koje mu se stave u nadlažnosti od strane Skupštine udruženja;

Član 30.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama i svojim stavovima obaveštava članstvo udruženja.

Nadzorni odbor ima pravo da traži na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da se pridržava zakona, ovog Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština i drugih smernica donetih od Skupštine udruženja ili Upravnog odbora.

Član 31.

Rad udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti u radu i aktivnostima udruženja, neposredno ili putem interenih publikacija odnosno putem saopštenja za javnost.

Udruženje je dužno da preduzima potrebne mere kako bi obezbedilo javnost rada i da članovi budu istinito i stalno informisani o radu i problemima udruženja, o donetim odlukama i drugim aktima kao i da se članovima omogući uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka njihove aktivnosti i korišćenja sredstava.

U svrhu pravovremenog informisanja članstva udruženje može koristiti sredstva javnog informisanja, svoja glasila, izveštaje i slično (korišćenjem savremenih sredstava informisanja

Član 32

Radi ostvarenja svojih ciljeva udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim , sportskim , humanitarnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za borbu protiv savremenih neuroza o čemu odluku na predlog Upravnog odbora donosi Skupština udruženja.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod Nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa Zakonom.

Član 33

Podaci čija je tajna zagarantovana Zakonom kao i drugi lični podaci članova koji su aktima udruženja predviđeni smatraju se poslovnom tajnom i ne mogu se saopštavati i objavljivati.

Poslovnom tajnom smatraju se i lični podaci članova udruženja u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Ispravama i podacima označenim kao poslovnom tajnom može da raspolaže samo predsednik Skupštine društva, predsednik Upravnog odbora i predsednik Nadzornog odbora.

Podaci koji su proglašeni poslovnom tajnom na osvnovu odluke organa udruženja dostupni su na zahtev nadležnih državnih organa bez ograničenja.

Član 34

Udruženje može sticati stvari, novčana sredstva i materijalna prava.

Udruženje pribavlja sredstva od donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa, ustanova ili organizacija, drugih humanitarnih fondacija, sponzora i iz drugih izvora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 35.

Sredstva udruženja utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom po vrstama prihoda, a raspoređuju se po namenama u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada i finansijskim planom udruženja.

Finansijski plan i završni račun donosi Skupština udruženja svake kalendarske godine.

Finansijko poslovanje i korišćenje sredstava ovog udruženja vrši se u skladu sa važećim propisima i opštim aktima udruženja kao i sa njenim zadacima.

Član 36.

Udruženje se organizuje na neodređeno vreme.

Udruženje može prestati sa radom ako se steknu uslovi koji su predviđeni zakonom i statutom.

Odluka o prestanku udruženja donosi se ličnim izjašnjavanjem članova na sednici Skupštine a na predlog Upravnog odbora.

Član 37.

Ukoliko dođe do prestanka rada udruženja, imovine udruženja po podmirenju obaveza prenose se mesnoj zajednici na čijoj teritoriji se nalazi sedište udruženja.

Član 38.

U slučaju prestanka rada udruženja predsednik Upravnog odbora i lice koga ovlasti Skupština dužno je da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada o tome izvesti nadležni organ radi brisanja udruženja iz registra udruženja građana.

Član 39.

Statut udruženja stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar udruženja građana kod nadležnog državnog organa.

Danom stupanja na snagu ovog statut prestaje da vazi stari statut udruzenja.

Član 40.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

U Beogradu, dana 12.04.2010. godine
PREDSEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
Ćućko Miloš

________________________________________