Usluge Udruženja su primarno usmerene na edukaciju i pružanje podrške, što predstavlja neizostavan deo efikasnog tretmana osoba sa neurotskim tegobama.

Drugi aspekt naših aktivnosti odnosi se na preventivu neurotskih poremećaja i podrazumeva edukovanje zdravih osoba u smislu razvijanja ličnih kapaciteta u očuvanju mentalnog zdravlja, kao i rad sa ciljem blagovremenog prepoznavanja i adekvatnog reagovanja u slučaju pojave prvih simptoma poremećaja iz grupe neuroza.


Usluge Udruženja su besplatne(grupe samopomoći I savetovalište) za članove Udruženja, osim grupe usluga (određeni broj radionica za lični rad) koje želimo da realizujemo u skladu sa principima socijalnog preduzetništva. 

 

GRUPE SAMOPOMOĆI

Predstavljaju neformalan vid tretmana različitih životnih, odnosno psihičkih problema i poremećaja. Tretman je neformalan u smislu da ga treba razlikovati od formalno-stručnih pristupa kao što su psihijatrijski i psihološki pristup u rešavanju problema ( psihijatrijska terapija, savetovanje i psihoterapija)

Važno je istaći da efekti grupa samopomoći nadopunjuju efekte stručnih pristupa i tek zajedno sa njima čine zaokruženi tretman koji daje najbolje rezultate kada je u pitanju lečenje različitih poremećaja. Ponekad grupe samopomoći mogu da budu i same dovoljne kada se radi o blažim poremećajima ili o problemima koji nisu patološke prirode.

Grupe samopomoći su sastavljene od osoba koje imaju sličan ili isti problem ili poremećaj, i obično se broj učesnika po grupi kreće do 12 članova. Grupu vode voditelji ili facilitatori grupa samopomoći .
Voditelji grupe samopomoći ravnopravno učestvuju u radu grupe, a njihova posebna uloga i obaveza jeste sprovođenje pravila rada koje grupa zajednički donosi na prvom sastanku. Voditelji takođe imaju obavezu da, po potrebi, podstiču rad grupe, isto tako da otvaraju i zatvaraju pojedinačne sastanke.

Facilitatori grupa samopomoći za osobe sa neurotskim poremećajima Udruženja ’’HERC’’ su osobe koje su i same imale iskustvo određenih neurotskih poremećaja i koje su u značajnoj meri prevazišle probleme vezane za tip grupa koje vode. Facilitatori Udruženja su takođe prošli obuku za vođenje grupa samopomoći i poseduju adekvatne sertifikate za takvu vrstu rada.

Način rada grupa samopomoći je stvar dogovora učesnika grupe, a pre svega se sastoji od razmene iskustava učesnika, najčešće kroz diskusiju, ali i kroz druge različite aktivnosti ( crtanje, upinici, igre).
Specifičnost grupa u Udruženju’’HERC’’ jeste stručna selekcija i supervizija grupnog rada, odnosno postoji psiholog Udruženja sa kojim se mogu konsultovati svi učesnici grupa po potrebi.

U Udruženju trenutno funkcionišu dva tipa grupa samopomoći za osobe sa neurotskim poremećajima, grupe za osobe sa dominantno anksioznim simptomima i grupe za osobe sa dominantno depresivnim simptomima.
Bitno je napomenuti da je rad po principima grupa samopomoći važan faktor ne samo u prevazilaženju različitih poremećaja već isto tako i u procesu ličnog razvoja svake osobe koja prepozna potrebu za tim.

Grupe samopomoći povezuju ljude, aktiviraju njihove lične potencijale i samoodgovornost u rešavanju problema, omogućuju razmenu podrške i razvoj motivacije među učesnicima. Bez obzira na sve prednosti ovaj način rada nije još uvek dovoljno zastupljen u našoj zemlji, niti je dovoljno prepoznat među opštom i stručnom javnošću, što postavlja zadatak za svakoga da se upozna i širi ideju ovakvog načina unapređenja sebe, i društva oko sebe.

Trening za voditelje grupa samopomoći

Organizujemo trening za voditelje grupa samopomoći prema potrebama Udruženja.

Savetovalište :

Savetovalište je otvoreno za sve članove Udruženja “HERC”.

APLIKACIJA “KRUG ZDRAVLJA”

mobilna aplikacija kao “alat” za mentalno zdravlje! Preuzmite besplatno na Google Play Store ili App Store.

 

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO I USLUGE

ZAŠTO SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO?

U cilju pružanja kvalitetnije psihološke i socijalne podrške našim korisnicima (osobama sa neurozom) , kroz bogato iskustvo udruženje je osmislilo kvalitetan program psihološko – edukativnih radionica i treninga namenjenih široj populaciji (pojedincima, firmama, institucijama, organizacijama…)

ŠTA JE SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO?

SOCIJALNO PREDUZEĆE JE:

  • PROFITABILNO
  • IMA DRUŠTVENO KORISNE CILJEVE
  • OSTVARENI PROFIT KORISTI ZA REŠAVANJE DRUŠTVENIH ILI PROBLEMA U VEZI SA ŽIVOTNOM SREDINOM

USLUGE:

  • CENTAR ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ

Antistres program; Antistress Day; Harmonizacija emocija; Partnerski odnosi; Podrška profesionalcima iz pomažućih profesija

  • ŠNAJDERAJ

Mesto za osnaživanje i sticanje veština krojenja i šivenja za osobe sa problemima mentalnofg zdravlja